سرعت باد در زابل به 60 کیلومتر در ساعت رسید

سرعت باد در زابل به 60 کیلومتر در ساعت رسید
کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با آغاز بادهای شمالی درشمال استان سرعت باد در زابل و زهک به 60 کیلومتر برساعت و دید در فرودگاه زابل 3500 و در زهک 2000 متر رسیده است.

سرعت باد در زابل به 60 کیلومتر در ساعت رسید

کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با آغاز بادهای شمالی درشمال استان سرعت باد در زابل و زهک به 60 کیلومتر برساعت و دید در فرودگاه زابل 3500 و در زهک 2000 متر رسیده است.
سرعت باد در زابل به 60 کیلومتر در ساعت رسید

View more posts from this author