سرطان سینه در زنان و سرطان پوست در مردان شایع است

سرطان سینه در زنان و سرطان پوست در مردان شایع است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرطان سینه در زنان و سرطان پوست در مردان شایع است.

سرطان سینه در زنان و سرطان پوست در مردان شایع است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرطان سینه در زنان و سرطان پوست در مردان شایع است.
سرطان سینه در زنان و سرطان پوست در مردان شایع است

View more posts from this author