سرزمین هخامنشیان چشم‌انتظار راه ارتباطی مناسب/ مسؤولان چاره‌اندیشی کنند

سرزمین هخامنشیان چشم‌انتظار راه ارتباطی مناسب/ مسؤولان چاره‌اندیشی کنند
دلی مهرجان منطقه‌ای ییلاقی در شهرستان لنده که عشایر در طول تابستان و حتی روزهایی از پائیز به آنجا کوچ می‌کنند اما این منطقه فاقد راه ارتباطی مناسب است.

سرزمین هخامنشیان چشم‌انتظار راه ارتباطی مناسب/ مسؤولان چاره‌اندیشی کنند

دلی مهرجان منطقه‌ای ییلاقی در شهرستان لنده که عشایر در طول تابستان و حتی روزهایی از پائیز به آنجا کوچ می‌کنند اما این منطقه فاقد راه ارتباطی مناسب است.
سرزمین هخامنشیان چشم‌انتظار راه ارتباطی مناسب/ مسؤولان چاره‌اندیشی کنند

آهنگ جدید

View more posts from this author