سردار سلیمانی داغدار شد

سردار سلیمانی داغدار شد
حسن سلیمانی پدر سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت.

سردار سلیمانی داغدار شد

حسن سلیمانی پدر سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت.
سردار سلیمانی داغدار شد

View more posts from this author