سردار سلیمانی افتخار جمهوری اسلامی ایران است/ مرحوم حاج‌حسن سلیمانی تسلیم خدا بود

سردار سلیمانی افتخار جمهوری اسلامی ایران است/ مرحوم حاج‌حسن سلیمانی تسلیم خدا بود
نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با بیان اینکه سردار سلیمانی افتخار جمهوری اسلامی ایران است، گفت: مرحوم حاج‌حسن سلیمانی تسلیم خدا بود.

سردار سلیمانی افتخار جمهوری اسلامی ایران است/ مرحوم حاج‌حسن سلیمانی تسلیم خدا بود

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با بیان اینکه سردار سلیمانی افتخار جمهوری اسلامی ایران است، گفت: مرحوم حاج‌حسن سلیمانی تسلیم خدا بود.
سردار سلیمانی افتخار جمهوری اسلامی ایران است/ مرحوم حاج‌حسن سلیمانی تسلیم خدا بود

View more posts from this author