سرباز وظیفه‌شناس در حین مرخصی کامیون سرقتی را شناسایی کرد

سرباز وظیفه‌شناس در حین مرخصی کامیون سرقتی را شناسایی کرد
فرمانده انتظامی نیشابور از وظیفه‌شناسی و تیزبینی سرباز وظیفه در حین مرخصی در کشف خودرو کامیون سرقتی خبر داد.

سرباز وظیفه‌شناس در حین مرخصی کامیون سرقتی را شناسایی کرد

فرمانده انتظامی نیشابور از وظیفه‌شناسی و تیزبینی سرباز وظیفه در حین مرخصی در کشف خودرو کامیون سرقتی خبر داد.
سرباز وظیفه‌شناس در حین مرخصی کامیون سرقتی را شناسایی کرد

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author