سران 11 کشور، میهمان ویژه نوروز 97 و تبریز 2018

سران 11 کشور، میهمان ویژه نوروز 97 و تبریز 2018
نایب رئیس مجلس گفت: سران 11 کشور در نوروز 97 و در راستای پروژه تبریز 2018 مهمان تبریز خواهند بود و از این رو، باید مرزهای خود را به سمت ملل بگشاییم.

سران 11 کشور، میهمان ویژه نوروز 97 و تبریز 2018

نایب رئیس مجلس گفت: سران 11 کشور در نوروز 97 و در راستای پروژه تبریز 2018 مهمان تبریز خواهند بود و از این رو، باید مرزهای خود را به سمت ملل بگشاییم.
سران 11 کشور، میهمان ویژه نوروز 97 و تبریز 2018

View more posts from this author