سرانه هر ایرانی در مسائل زیست محیطی 200 تومان است/ 11 درصد نان هدر می‌رود

سرانه هر ایرانی در مسائل زیست محیطی 200 تومان است/ 11 درصد نان هدر می‌رود
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: در بودجه 97 سرانه هر ایرانی برای بحث‌های زیست محیطی 293 تومان است در حالی که برای موارد درمانی بیش از 40 هزار تومان است.

سرانه هر ایرانی در مسائل زیست محیطی 200 تومان است/ 11 درصد نان هدر می‌رود

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: در بودجه 97 سرانه هر ایرانی برای بحث‌های زیست محیطی 293 تومان است در حالی که برای موارد درمانی بیش از 40 هزار تومان است.
سرانه هر ایرانی در مسائل زیست محیطی 200 تومان است/ 11 درصد نان هدر می‌رود

View more posts from this author