سرانه فرهنگی دانشگاه‌ها شفاف و هدفمند نیست/ برنامه‌ریزی صحیح بودجه‌ می‌تواند جوابگوی اقدامات فرهنگی باشد

سرانه فرهنگی دانشگاه‌ها شفاف و هدفمند نیست/ برنامه‌ریزی صحیح بودجه‌ می‌تواند جوابگوی اقدامات فرهنگی باشد
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان گفت: در دانشگاه‌ها، سرانه فرهنگی به صورت شفاف و هدفمند وجود ندارد و یک سری سرفصل‌های خنثی داریم که تفاسیر مختلفی از آن وجود دارد.

سرانه فرهنگی دانشگاه‌ها شفاف و هدفمند نیست/ برنامه‌ریزی صحیح بودجه‌ می‌تواند جوابگوی اقدامات فرهنگی باشد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان گفت: در دانشگاه‌ها، سرانه فرهنگی به صورت شفاف و هدفمند وجود ندارد و یک سری سرفصل‌های خنثی داریم که تفاسیر مختلفی از آن وجود دارد.
سرانه فرهنگی دانشگاه‌ها شفاف و هدفمند نیست/ برنامه‌ریزی صحیح بودجه‌ می‌تواند جوابگوی اقدامات فرهنگی باشد

View more posts from this author