سخن از زبان‌شناسی فرهنگی تا خودشناسی در نخستین سمینار ملی ایران‌شناسی

سخن از زبان‌شناسی فرهنگی تا خودشناسی در نخستین سمینار ملی ایران‌شناسی
نخستین سمینار ملی ایران‌شناسی با حضور چهره‌های برتر ادب فارسی و میهمانانی از دانشگاه‌های کشور در رفسنجان برگزار شد.

سخن از زبان‌شناسی فرهنگی تا خودشناسی در نخستین سمینار ملی ایران‌شناسی

نخستین سمینار ملی ایران‌شناسی با حضور چهره‌های برتر ادب فارسی و میهمانانی از دانشگاه‌های کشور در رفسنجان برگزار شد.
سخن از زبان‌شناسی فرهنگی تا خودشناسی در نخستین سمینار ملی ایران‌شناسی

View more posts from this author