سخنان ترامپ واکنش به شکست‌های آمریکا در برابر ایران بود/ شعار مرگ بر آمریکا هرگز در دنیا فراموش نمی‌شود

سخنان ترامپ واکنش به شکست‌های آمریکا در برابر ایران بود/ شعار مرگ بر آمریکا هرگز در دنیا فراموش نمی‌شود
امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه سخنان ترامپ واکنش به شکست‌های آمریکا در برابر ایران بود، گفت: آمریکا هرگز از اهداف شیطانی خود دست برنمی‌دارد.

سخنان ترامپ واکنش به شکست‌های آمریکا در برابر ایران بود/ شعار مرگ بر آمریکا هرگز در دنیا فراموش نمی‌شود

امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه سخنان ترامپ واکنش به شکست‌های آمریکا در برابر ایران بود، گفت: آمریکا هرگز از اهداف شیطانی خود دست برنمی‌دارد.
سخنان ترامپ واکنش به شکست‌های آمریکا در برابر ایران بود/ شعار مرگ بر آمریکا هرگز در دنیا فراموش نمی‌شود

View more posts from this author