سایه آلودگی هوا همچنان بر شهر مشهد

سایه آلودگی هوا همچنان بر شهر مشهد
طبق گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی امروز کیفیت هوای مشهد در شرایط هشدار برای گروه‌های حساس قرار دارد.

سایه آلودگی هوا همچنان بر شهر مشهد

طبق گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی امروز کیفیت هوای مشهد در شرایط هشدار برای گروه‌های حساس قرار دارد.
سایه آلودگی هوا همچنان بر شهر مشهد

View more posts from this author