سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود

سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود
مدیرکل بحران استان ایلام گفت: سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود.

سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود

مدیرکل بحران استان ایلام گفت: سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود.
سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود

View more posts from this author