ساکنان سدهای کارون 3 و 4 از آب آشامیدنی و کشاورزی بی‌بهره‌اند

ساکنان سدهای کارون 3 و 4 از آب آشامیدنی و کشاورزی بی‌بهره‌اند
نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: ساکنان اطراف سد کارون 3 و کارون 4، بهره‌ای از نعمت آب آشامیدنی و کشاورزی نمی‌برند.

ساکنان سدهای کارون 3 و 4 از آب آشامیدنی و کشاورزی بی‌بهره‌اند

نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: ساکنان اطراف سد کارون 3 و کارون 4، بهره‌ای از نعمت آب آشامیدنی و کشاورزی نمی‌برند.
ساکنان سدهای کارون 3 و 4 از آب آشامیدنی و کشاورزی بی‌بهره‌اند

View more posts from this author