ساماندهی سگ‌های ولگرد سطح شهر با مشارکت تشکل‌های مردمی

ساماندهی سگ‌های ولگرد سطح شهر با مشارکت تشکل‌های مردمی
شورای اسلامی شهر شیراز طرح ساماندهی سگ‌های ولگرد سطح شهر با مشارکت تشکل‌های مردمی را تصویب کرد.

ساماندهی سگ‌های ولگرد سطح شهر با مشارکت تشکل‌های مردمی

شورای اسلامی شهر شیراز طرح ساماندهی سگ‌های ولگرد سطح شهر با مشارکت تشکل‌های مردمی را تصویب کرد.
ساماندهی سگ‌های ولگرد سطح شهر با مشارکت تشکل‌های مردمی

موزیک سرا

View more posts from this author