ساماندهی خیابان بلادیان یاسوج؛ پروژه‌ای که شروع نشده تعطیل شد/ پروژه‌ای پنهان زیر سایه تغییر نام استان

ساماندهی خیابان بلادیان یاسوج؛ پروژه‌ای که شروع نشده تعطیل شد/ پروژه‌ای پنهان زیر سایه تغییر نام استان
ساماندهی خیابان بلادیان یاسوج در حالی با هیاهوی زیاد استارت خورد که این روزها در خواب پاییزی فرو رفته است.

ساماندهی خیابان بلادیان یاسوج؛ پروژه‌ای که شروع نشده تعطیل شد/ پروژه‌ای پنهان زیر سایه تغییر نام استان

ساماندهی خیابان بلادیان یاسوج در حالی با هیاهوی زیاد استارت خورد که این روزها در خواب پاییزی فرو رفته است.
ساماندهی خیابان بلادیان یاسوج؛ پروژه‌ای که شروع نشده تعطیل شد/ پروژه‌ای پنهان زیر سایه تغییر نام استان

View more posts from this author