ساماندهی امکانات خدماتی پارک‌های سطح شهر بادرود

ساماندهی امکانات خدماتی پارک‌های سطح شهر بادرود
شهردار بادرود از ساماندهی امکانات خدماتی پارک‌های این شهر خبر داد.

ساماندهی امکانات خدماتی پارک‌های سطح شهر بادرود

شهردار بادرود از ساماندهی امکانات خدماتی پارک‌های این شهر خبر داد.
ساماندهی امکانات خدماتی پارک‌های سطح شهر بادرود

روزنامه قانون

View more posts from this author