ساماندهی آب‌بندان‌های بخش مرکزی بابل

ساماندهی آب‌بندان‌های بخش مرکزی بابل
بخشدار مرکزی بابل گفت: آب‌بندان‌های بخش مرکزی بابل ساماندهی می‌شود.

ساماندهی آب‌بندان‌های بخش مرکزی بابل

بخشدار مرکزی بابل گفت: آب‌بندان‌های بخش مرکزی بابل ساماندهی می‌شود.
ساماندهی آب‌بندان‌های بخش مرکزی بابل

car

View more posts from this author