سال گذشته 790 هزار فرصت شغلی ایجاد شد/ بیکاری معضل اصلی کشور است

سال گذشته 790 هزار فرصت شغلی ایجاد شد/ بیکاری معضل اصلی کشور است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رشد اقتصادی کشور را بالای 7 درصد بیان کرد و گفت: معضل اصلی کشور بیکاری است و مورد توجه جدی دولت است، اما با همین شرایط در سال گذشته 790 هزار فرصت شغلی ایجاد شد.

سال گذشته 790 هزار فرصت شغلی ایجاد شد/ بیکاری معضل اصلی کشور است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رشد اقتصادی کشور را بالای 7 درصد بیان کرد و گفت: معضل اصلی کشور بیکاری است و مورد توجه جدی دولت است، اما با همین شرایط در سال گذشته 790 هزار فرصت شغلی ایجاد شد.
سال گذشته 790 هزار فرصت شغلی ایجاد شد/ بیکاری معضل اصلی کشور است

View more posts from this author