سال نو میلادی در کلیسای مریم مقدس

سال نو میلادی در کلیسای مریم مقدس
مراسمات مذهبی ایام آغاز سال نوی میلادی ظهر شنبه شانزدهم دی‌ماه مقارن با ششم ژانویه سال ۲۰۱۸میلادی با حضور ارامنه گریگوری در کلیسای مریم مقدس تبریز برگزار شد.

سال نو میلادی در کلیسای مریم مقدس

مراسمات مذهبی ایام آغاز سال نوی میلادی ظهر شنبه شانزدهم دی‌ماه مقارن با ششم ژانویه سال ۲۰۱۸میلادی با حضور ارامنه گریگوری در کلیسای مریم مقدس تبریز برگزار شد.
سال نو میلادی در کلیسای مریم مقدس

View more posts from this author