سالن اجتماعات بقعه امامزاده علی سیرجان بهره‎برداری شد

سالن اجتماعات بقعه امامزاده علی سیرجان بهره‎برداری شد
همزمان با هفته وقف، سالن اجتماعات بقعه امامزاده علی سیرجان بهره‎برداری شد.

سالن اجتماعات بقعه امامزاده علی سیرجان بهره‎برداری شد

همزمان با هفته وقف، سالن اجتماعات بقعه امامزاده علی سیرجان بهره‎برداری شد.
سالن اجتماعات بقعه امامزاده علی سیرجان بهره‎برداری شد

View more posts from this author