ساعت بازی سپیدرود و گسترش فولاد تغییر کرد

ساعت بازی سپیدرود و گسترش فولاد تغییر کرد
ساعت برگزاری مسابقه دو تیم سپیدرود و گسترش فولاد تبریز به دلیل مشکل نور ورزشگاه بنیان دیزل تبریز تغییر کرد.

ساعت بازی سپیدرود و گسترش فولاد تغییر کرد

ساعت برگزاری مسابقه دو تیم سپیدرود و گسترش فولاد تبریز به دلیل مشکل نور ورزشگاه بنیان دیزل تبریز تغییر کرد.
ساعت بازی سپیدرود و گسترش فولاد تغییر کرد

View more posts from this author