سازمان بنادر در همه شاخص‌ها نگاه ویژه‌ای به بنادر خوزستان دارد

سازمان بنادر در همه شاخص‌ها نگاه ویژه‌ای به بنادر خوزستان دارد
عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان بنادر و دریانوردی در جریان بازدید از مجتمع بندری خرمشهر گفت: سازمان بنادر در همه شاخص‌ها نگاه ویژه‌ای به بنادر استان خوزستان دارد.

سازمان بنادر در همه شاخص‌ها نگاه ویژه‌ای به بنادر خوزستان دارد

عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان بنادر و دریانوردی در جریان بازدید از مجتمع بندری خرمشهر گفت: سازمان بنادر در همه شاخص‌ها نگاه ویژه‌ای به بنادر استان خوزستان دارد.
سازمان بنادر در همه شاخص‌ها نگاه ویژه‌ای به بنادر خوزستان دارد

View more posts from this author