سازمان‌های مردم‌نهاد در تولید امنیت نقش مؤثری دارند

سازمان‌های مردم‌نهاد در تولید امنیت نقش مؤثری دارند
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد با برنامه‌ریزی و مشارکت در برنامه‌های مشارکتی و آموزشی پلیس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، جرائم و در نهایت در حفظ امنیت نقش مؤثری دارند.

سازمان‌های مردم‌نهاد در تولید امنیت نقش مؤثری دارند

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد با برنامه‌ریزی و مشارکت در برنامه‌های مشارکتی و آموزشی پلیس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، جرائم و در نهایت در حفظ امنیت نقش مؤثری دارند.
سازمان‌های مردم‌نهاد در تولید امنیت نقش مؤثری دارند

خرید vpn ویندوزفون

ساخت بنر

View more posts from this author