سارق حرفه‌ای منازل و مغازه‌های خوی دستگیر شد

سارق حرفه‌ای منازل و مغازه‌های خوی دستگیر شد
فرمانده انتظامی خوی از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل و مغازه‌های این شهرستان با 30 فقره سرقت خبر داد.

سارق حرفه‌ای منازل و مغازه‌های خوی دستگیر شد

فرمانده انتظامی خوی از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل و مغازه‌های این شهرستان با 30 فقره سرقت خبر داد.
سارق حرفه‌ای منازل و مغازه‌های خوی دستگیر شد

سپهر نیوز

View more posts from this author