ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز

ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز
عضو انجمن جامعه یاوری کشور گفت: خیرین مدرسه‌ساز تاکنون 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور ساخته و یا در حال ساخت است.

ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز

عضو انجمن جامعه یاوری کشور گفت: خیرین مدرسه‌ساز تاکنون 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور ساخته و یا در حال ساخت است.
ساخت 842 واحد آموزشی در استان‌های محروم کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز

View more posts from this author