ساخت 38 هزار مسکن در کشور به همت مجمع خیرین مسکن‌ساز

ساخت 38 هزار مسکن در کشور به همت مجمع خیرین مسکن‌ساز
رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین کشور گفت: اعضای مجمع خیرین مسکن‌ساز ساخت بیش از 38 هزار مسکن در کشور را دنبال کرده‌اند که 12 هزار مسکن را تا سال گذشته تحویل داده و 2 هزار مسکن نیز به معلولان واگذار کرده‌اند.

ساخت 38 هزار مسکن در کشور به همت مجمع خیرین مسکن‌ساز

رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین کشور گفت: اعضای مجمع خیرین مسکن‌ساز ساخت بیش از 38 هزار مسکن در کشور را دنبال کرده‌اند که 12 هزار مسکن را تا سال گذشته تحویل داده و 2 هزار مسکن نیز به معلولان واگذار کرده‌اند.
ساخت 38 هزار مسکن در کشور به همت مجمع خیرین مسکن‌ساز

View more posts from this author