ساخت 30 هزار مسکن در مناطق زلزله‌زده

ساخت 30 هزار مسکن در مناطق زلزله‌زده
رئیس‌جمهور گفت: بر اثر زلزله،‌ 11 هزار خانه روستایی و 4 هزار و 500 مسکن شهری تخریب شده و نیاز به ساخت 30 هزار مسکن داریم.

ساخت 30 هزار مسکن در مناطق زلزله‌زده

رئیس‌جمهور گفت: بر اثر زلزله،‌ 11 هزار خانه روستایی و 4 هزار و 500 مسکن شهری تخریب شده و نیاز به ساخت 30 هزار مسکن داریم.
ساخت 30 هزار مسکن در مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author