ساخت 276 کانکس برای مردم زلزله‌زده توسط سپاه گلستان

ساخت 276 کانکس برای مردم زلزله‌زده توسط سپاه گلستان
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: مقرر شد قرارگاه خاتم 8 هزار و 100 کانکس را برای روستاهای زلزله‌زده تولید کند که سهم استان گلستان برای این 9 روستا 276 کانکس بود. تمامی کانکس‌ها با تلاش گروه‌های جهادی انجام شد.

ساخت 276 کانکس برای مردم زلزله‌زده توسط سپاه گلستان

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: مقرر شد قرارگاه خاتم 8 هزار و 100 کانکس را برای روستاهای زلزله‌زده تولید کند که سهم استان گلستان برای این 9 روستا 276 کانکس بود. تمامی کانکس‌ها با تلاش گروه‌های جهادی انجام شد.
ساخت 276 کانکس برای مردم زلزله‌زده توسط سپاه گلستان

View more posts from this author