ساخت 2 مستند موضوعی از فعالیت‌های حسینیه اعظم زنجان

ساخت 2 مستند موضوعی از فعالیت‌های حسینیه اعظم زنجان
مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان از ساخت دو مستند موضوعی از فعالیت‌های این حسینیه خبر داد.

ساخت 2 مستند موضوعی از فعالیت‌های حسینیه اعظم زنجان

مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان از ساخت دو مستند موضوعی از فعالیت‌های این حسینیه خبر داد.
ساخت 2 مستند موضوعی از فعالیت‌های حسینیه اعظم زنجان

View more posts from this author