ساخت 107 هزار کلاس درس در کشور به دست خیران

ساخت 107 هزار کلاس درس در کشور به دست خیران
معاون توسعه سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: 107 هزار کلاس درس توسط خیران یا با مشارکت آنان در کشور ساخته شده است.

ساخت 107 هزار کلاس درس در کشور به دست خیران

معاون توسعه سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: 107 هزار کلاس درس توسط خیران یا با مشارکت آنان در کشور ساخته شده است.
ساخت 107 هزار کلاس درس در کشور به دست خیران

View more posts from this author