ساخت ۱۷ هزار واحد مسکن اجتماعی سبب رونق صنعت ساختمان می‌شود

ساخت ۱۷ هزار واحد مسکن اجتماعی سبب رونق صنعت ساختمان می‌شود
رئیس اتحادیه فخاران استان تهران با بیان اینکه ساخت ۱۷ هزار واحد مسکن اجتماعی روی کاغذ محرک رونق صنعت ساختمان است، گفت: دولت در ساخت مسکن اجتماعی نگاهی ویژه به صنعت فخاری داشته باشد.

ساخت ۱۷ هزار واحد مسکن اجتماعی سبب رونق صنعت ساختمان می‌شود

رئیس اتحادیه فخاران استان تهران با بیان اینکه ساخت ۱۷ هزار واحد مسکن اجتماعی روی کاغذ محرک رونق صنعت ساختمان است، گفت: دولت در ساخت مسکن اجتماعی نگاهی ویژه به صنعت فخاری داشته باشد.
ساخت ۱۷ هزار واحد مسکن اجتماعی سبب رونق صنعت ساختمان می‌شود

View more posts from this author