ساخت و تحویل 868 واحد مسکونی مهر در شهرستان خدابنده

ساخت و تحویل 868 واحد مسکونی مهر در شهرستان خدابنده
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خدابنده گفت: تاکنون 868 واحد مسکونی مهر در این شهرستان احداث و تحویل متقاضیان شده است.

ساخت و تحویل 868 واحد مسکونی مهر در شهرستان خدابنده

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خدابنده گفت: تاکنون 868 واحد مسکونی مهر در این شهرستان احداث و تحویل متقاضیان شده است.
ساخت و تحویل 868 واحد مسکونی مهر در شهرستان خدابنده

خبرگزاری ایران

View more posts from this author