ساخت مسیر ویژه دوچرخه باعث ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری می‌شود

ساخت مسیر ویژه دوچرخه باعث ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری می‌شود
استاندار خراسان شمالی در همایش دوچرخه سواری بجنورد گفت: طراحی و تهیه مسیر دوچرخه‌سواری می‌تواند به ترویج استفاده از دوچرخه در بین شهروندان کمک کند.

ساخت مسیر ویژه دوچرخه باعث ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری می‌شود

استاندار خراسان شمالی در همایش دوچرخه سواری بجنورد گفت: طراحی و تهیه مسیر دوچرخه‌سواری می‌تواند به ترویج استفاده از دوچرخه در بین شهروندان کمک کند.
ساخت مسیر ویژه دوچرخه باعث ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری می‌شود

View more posts from this author