ساختمان اداری اداره برق خرمدره افتتاح شد

ساختمان اداری اداره برق خرمدره افتتاح شد
فرماندار شهرستان خرمدره گفت: همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، ساختمان اداری اداره برق شهرستان خرمدره افتتاح شد.

ساختمان اداری اداره برق خرمدره افتتاح شد

فرماندار شهرستان خرمدره گفت: همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، ساختمان اداری اداره برق شهرستان خرمدره افتتاح شد.
ساختمان اداری اداره برق خرمدره افتتاح شد

سپهر نیوز

View more posts from this author