ساختارهای سیاسی اصولگرایان در چهارمحال و بختیاری نیازمند تحول جدی است

ساختارهای سیاسی اصولگرایان در چهارمحال و بختیاری نیازمند تحول جدی است
یک فعال سیاسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ساختارهای سیاسی اصولگرایان در این استان با گذشته تفاوت چندانی نکرده است و باید در این زمینه تحولی جدید ایجاد شود.

ساختارهای سیاسی اصولگرایان در چهارمحال و بختیاری نیازمند تحول جدی است

یک فعال سیاسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ساختارهای سیاسی اصولگرایان در این استان با گذشته تفاوت چندانی نکرده است و باید در این زمینه تحولی جدید ایجاد شود.
ساختارهای سیاسی اصولگرایان در چهارمحال و بختیاری نیازمند تحول جدی است

فانتزی

View more posts from this author