زورگویی و رجزخوانی آمریکا امروز بیشتر از گذشته شده است/ دشمنی‌ها پس از مذاکره بیشتر شد

زورگویی و رجزخوانی آمریکا امروز بیشتر از گذشته شده است/ دشمنی‌ها پس از مذاکره بیشتر شد
امام جمعه سمنان گفت: زورگویی و رجزخوانی آمریکا امروز بیشتر از گذشته شده است و دشمنی‌ها پس از مذاکره بیشتر شد.

زورگویی و رجزخوانی آمریکا امروز بیشتر از گذشته شده است/ دشمنی‌ها پس از مذاکره بیشتر شد

امام جمعه سمنان گفت: زورگویی و رجزخوانی آمریکا امروز بیشتر از گذشته شده است و دشمنی‌ها پس از مذاکره بیشتر شد.
زورگویی و رجزخوانی آمریکا امروز بیشتر از گذشته شده است/ دشمنی‌ها پس از مذاکره بیشتر شد

View more posts from this author