زنگ خطر انفجار جمعیت در پایتخت/ راهی جز انتقال پایتخت اداری وجود ندارد

زنگ خطر انفجار جمعیت در پایتخت/ راهی جز انتقال پایتخت اداری وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس آمارها از سال 90 تا 95 نزدیک به یک میلیون و 250 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.

زنگ خطر انفجار جمعیت در پایتخت/ راهی جز انتقال پایتخت اداری وجود ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس آمارها از سال 90 تا 95 نزدیک به یک میلیون و 250 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.
زنگ خطر انفجار جمعیت در پایتخت/ راهی جز انتقال پایتخت اداری وجود ندارد

View more posts from this author