زمینه لازم برای راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی فراهم شد

زمینه لازم برای راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی فراهم شد
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی فراهم شده است و از اجرای این‌گونه طرح‌ها حمایت می‌شود.

زمینه لازم برای راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی فراهم شد

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی فراهم شده است و از اجرای این‌گونه طرح‌ها حمایت می‌شود.
زمینه لازم برای راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی فراهم شد

View more posts from this author