زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاران در اردبیل به کمتر از یک ماه رسیده است

زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاران در اردبیل به کمتر از یک ماه رسیده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با تلاش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان زمان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران به کمتر از یک ماه رسیده است.

زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاران در اردبیل به کمتر از یک ماه رسیده است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: با تلاش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان زمان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران به کمتر از یک ماه رسیده است.
زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاران در اردبیل به کمتر از یک ماه رسیده است

دانلود سرا

View more posts from this author