زمان جدید امتحانات لغو شده دانشگاه آزاد خوزستان اعلام شد

زمان جدید امتحانات لغو شده دانشگاه آزاد خوزستان اعلام شد
امتحانات واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد بیش از 18 شهر استان خوزستان به دلیل پدیده گرد و غبار در روزهای گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.

زمان جدید امتحانات لغو شده دانشگاه آزاد خوزستان اعلام شد

امتحانات واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد بیش از 18 شهر استان خوزستان به دلیل پدیده گرد و غبار در روزهای گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.
زمان جدید امتحانات لغو شده دانشگاه آزاد خوزستان اعلام شد

View more posts from this author