زلزله 4.7 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

زلزله 4.7 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند
زلزله 4.7 ریشتری باز هم اطرف شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 4.7 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

زلزله 4.7 ریشتری باز هم اطرف شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 4.7 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

View more posts from this author