زلزله 4.5 ریشتری ازگله را لرزاند

زلزله 4.5 ریشتری ازگله را لرزاند
زلزله 4.5 ریشتری لحظاتی پیش ازگله واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 4.5 ریشتری ازگله را لرزاند

زلزله 4.5 ریشتری لحظاتی پیش ازگله واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 4.5 ریشتری ازگله را لرزاند

View more posts from this author