زلزله 4.0 ریشتری گوریه در خوزستان را لرزاند

زلزله 4.0 ریشتری گوریه در خوزستان را لرزاند
زلزله‌ای به قدرت 4.0 ریشتر دقایقی پیش شهرستان گوریه در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله 4.0 ریشتری گوریه در خوزستان را لرزاند

زلزله‌ای به قدرت 4.0 ریشتر دقایقی پیش شهرستان گوریه در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله 4.0 ریشتری گوریه در خوزستان را لرزاند

View more posts from this author