زلزله 4 ریشتری قصرشیرین را لرزاند

زلزله 4 ریشتری قصرشیرین را لرزاند
زلزله 4 ریشتری قصرشیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 4 ریشتری قصرشیرین را لرزاند

زلزله 4 ریشتری قصرشیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 4 ریشتری قصرشیرین را لرزاند

View more posts from this author