زلزله 3.8 ریشتری شهر فراشبند را لرزاند

زلزله 3.8 ریشتری شهر فراشبند را لرزاند
زمین‌لرزه 3.8 ریشتری حوالی شهر فراشبند را به لرزه درآورد.

زلزله 3.8 ریشتری شهر فراشبند را لرزاند

زمین‌لرزه 3.8 ریشتری حوالی شهر فراشبند را به لرزه درآورد.
زلزله 3.8 ریشتری شهر فراشبند را لرزاند

View more posts from this author