زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 3.2 ریشتر بخش پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 3.2 ریشتر بخش پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری پیشین در شهرستان سرباز را لرزاند

View more posts from this author