زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، دهدز را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری «دهدز» را لرزاند

View more posts from this author