زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان

زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان
زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر و در عمق 5 کیلومتری زمین بامداد روز امروز منطقه کُمه، جنوبی‌ترین نقطه استان اصفهان را لرزاند.

زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان

زلزله‌ای به بزرگی 3.2 ریشتر و در عمق 5 کیلومتری زمین بامداد روز امروز منطقه کُمه، جنوبی‌ترین نقطه استان اصفهان را لرزاند.
زلزله 3.2 ریشتری در جنوبی‌ترین شهر اصفهان

View more posts from this author