زلزله 2 بار مهران را لرزاند

زلزله 2 بار مهران را لرزاند
لحظاتی پیش 2 زمین‌لرزه به قدرت 2.3 و 2.1 ریشتر مهران را لرزاند.

زلزله 2 بار مهران را لرزاند

لحظاتی پیش 2 زمین‌لرزه به قدرت 2.3 و 2.1 ریشتر مهران را لرزاند.
زلزله 2 بار مهران را لرزاند

View more posts from this author